Yhteystiedot

KERKKOON PALVELUOSUUSKUNTA
Kerkkoontie 92,
06530 Kerkkoo
kerkkoon.osku@live.fi

Kioski & kahvila PUMPPAAMO
Kerkkoontie 92
06530 KERKKOO
pumppaamo@live.fi
040-930 6610

Pumppaamon aukioloajat

Pumppaamon aukioloajat:

Ma 13.30 - 17.30
Ti 11.00 - 17.30
Ke 11.00 - 17.30
To 11.00 - 17.30
Pe 11.30 - 18.30
La/Su 11:30-15:00

Ajankohtaista

Tule nauttimaan kesästä, vuokraa kanootti tai soutuvene ja osta mukaan herkullisia retkieväitä!

Muistathan Pumppaamon pihalla olevan Porvoon ainoan Liikennepuiston ja sen lainattavat kulkupelit (pumppaamon aukioloaikoina ilmaiseksi kaikkien käytössä).

Kerkkoon palveluosuuskunnan säännöt

Muilta kuin näissä säännöissä mainituilta osin noudatetaan osuuskuntalakia.
 
I LUKU: YLEISET SÄÄNNÖKSET
 
1 § Osuuskunnan toiminimi ja kotipaikka
 
Osuuskunnan toiminimi on suomeksi Kerkkoon palveluosuuskunta ja ruotsiksi Kerko tjänsteandelslag. Näissä säännöissä Kerkkoon palveluosuuskunnasta käytetään nimitystä osuuskunta.
 
Osuuskunnan kotipaikka on Porvoo.
 
2 § Osuuskunnan toiminnan tarkoitus, toimialat ja laajuus
 
Osuuskunnan tarkoituksena on taloudellista toimintaa harjoittamalla tuottaa jäsenilleen palveluja ja etuja ja siten edistää heidän hyvinvointiaan. Osuuskunta voi järjestää nämä palvelut myös tytäryhteisöjen avulla tai muulla tavalla.
 
Osuuskunnan toimialat ovat 1) päivittäis- ja käyttötavaroiden sekä muiden tavara-alojen vähittäis- ja tukkukauppa, 2) ravitsemus- ja muu palvelutoiminta, 3) kiinteistöjen rakentaminen ja rakennuttaminen, vuokraaminen sekä niiden omistus, hallinta ja kauppa, 4) arvopapereiden omistus, hallinta ja kauppa sekä 5) muu osuuskunnan liiketoimintaan liittyvä toiminta.
 
Osuuskunnan palveluja saavat käyttää myös muut kuin jäsenet. Osuuskunnan hallitus voi kuitenkin erityistapauksessa rajoittaa palvelut vain jäsenille.
 
II LUKU: JÄSENYYS
 
3 § Jäsenyyden hakeminen ja alkaminen
 
Osuuskunnan jäsenyyttä voi hakea henkilö, joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä sekä suorittamaan näiden sääntöjen 21§:ssä määrätyn osuusmaksun.
 
Osuuskunnan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti osuuskunnan hallitukselta. Hallitus päättää hakemusten hyväksymisestä.
Osuuskunnan jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty ja osuusmaksu on maksettu osuuskunnan tilille.
 
Jäseneksi voidaan samassa järjestyksessä hyväksyä myös rekisteröity yhteisö.
 
4 § Jäsenen oikeudet
 
Jäsenillä on oikeus käyttää osuuskunnan tarjoamia palveluja. Palveluja käyttäessään he saavat hyväkseen kulloinkin voimassa olevat, osuuskunnan hallituksen päättämillä ehdoilla heille kuuluvat jäsenedut.
 
Jäsenellä on oikeus tehdä hallitukselle osuuskunnan asioita koskevia kirjallisia ehdotuksia sekä osallistua osuuskunnan hallintoon.
 
5 § Jäsenluettelo
 
Osuuskunnan hallituksen on huolehdittava siitä, että osuuskunnan jäsenistä pidetään jäsenluetteloa. Siihen merkitään jäsenen nimi ja osoite, hänen osuuksiensa lukumäärä sekä päivä, jona hän on tullut jäseneksi.
 
Osuuskunnan entisistä jäsenistä on pidettävä luetteloa, kunnes osuuskunta on palauttanut osuusmaksun. Luetteloon merkitään edellisten tietojen lisäksi päivä, jona jäsenyys on päättynyt.
 
6 § Eroaminen
 
Jäsenellä on oikeus erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle hallitukselle.
7 § Jäsenen erottaminen
 
Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta, jos hän on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa tai aikaansaanut osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa tai muuten toiminut sen etuja vastaan. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus.
Jäsenelle on toimitettava kirjallinen ilmoitus erottamisperusteesta ja päätöksen tekevästä hallituksen kokouksesta vähintään kuukautta ennen erottamispäätöksen tekemistä. Ilmoitus on toimitettava jäsenelle sähköpostitse tai jäsenluetteloon merkittyyn tai muuten osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen.
 
III LUKU: OSUUSKUNNAN KOKOUS
 
8 § Osuuskunnan kokoukset
 
Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksessa. Kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä osuuskunnan kokouksia.
 
Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
 
Ylimääräinen osuuskunnan kokous on pidettävä, jos hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos tilintarkastaja tai jäsenet, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa (1/10) jäsenten määrästä, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
 
Jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta hyvissä ajoin niin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 
Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa. Kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi ääni.
 
Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset sekä, mikäli päätöksestä on äänestetty, äänestyksen tulos. Puheenjohtajan ja vähintään yhden kokouksen valitseman pöytäkirjan tarkastajan on allekirjoitettava pöytäkirja. Pöytäkirjan on viimeistään kahden (2) viikon kuluttua kokouksesta oltava osuuskunnan jäsenten nähtävänä.
 
9 § Yleiset enemmistövaatimukset
 
Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Sama koskee vaalia, jossa valittavana on samalla kertaa useita henkilöitä. Jos äänet menevät tasan, vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.
 
10 § Varsinainen kokous
 
Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta sähköpostitse tai kirjallisesti jäsenluetteloon merkittyihin tai muuten osuuskunnan tiedossa oleviin osoitteisiin. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
 
Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa:
 
- esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;
- päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta; vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille tilikaudelta ja hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä
- valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja; sekä
- käsitellään kokouskutsussa mainitut hallituksen tai osuuskunnan jäsenten esittämät asiat.
 
IV LUKU: OSUUSKUNNAN JOHTO
 
11 § Hallitus
 
Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Osuuskunnan kokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen jäseneltä on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään.
 
Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme kalenterivuotta kerrallaan. Vuosittain hallituksen jäsenistä on erovuorossa kolmasosa (1/3). Erovuoroiset jäsenet ratkaistaan ensimmäisenä ja toisena vuonna arvalla.
 
Hallituksen jäsenten on edustettava mahdollisimman tasapuolisesti osuuskunnan jäseniä. Liiketaloudellinen ja hallinnollinen osaaminen katsotaan jäsenten valinnassa eduksi. Hallitus voi halutessaan käyttää apunaan eri alojen asiantuntijoita.
 
12 § Hallituksen tehtävät
 
Hallituksen on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita lain ja näiden sääntöjen mukaisesti. Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen on huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.
 
13 § Hallituksen järjestäytyminen ja kokoukset
 
Hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Jos äänet menevät tasan, puheenjohtaja valitaan arvalla.
 
Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle tarvittaessa tai jos hallituksen jäsen sitä vaatii. Kokouskutsu on lähetettävä jokaiselle hallituksen jäsenelle sähköpostitse tai kirjeitse vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidät mukaan luettuna enemmän kuin puolet jäsenistä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.
 
Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään läsnäolijat, päätökset ja äänestykset. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat hallituksen pöytäkirjat.
 
Tilintarkastajilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
 
14 § Toiminimen kirjoitus
 
Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja hallituksen siihen oikeuttama henkilöt, aina kaksi yhdessä.
 
V LUKU: TILINPÄÄTÖS ja TILINTARKASTUS
 
15 § Tilikausi ja tilinpäätös
 
Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta laaditaan voimassaolevan lainsäädännön mukainen tilinpäätös seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.
 
Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat on luovutettava tilintarkastajille tilintarkastusta varten viimeistään kuukautta ennen osuuskunnan kokousta, kuitenkin maaliskuun loppuun mennessä.
 
VI VAROJEN KÄYTTÄMINEN
 
16 § Vararahasto ja muut rahastot
 
Osuuskunnalla on vararahasto. Vararahastoon on siirrettävä vähintään viisi (5) prosenttia taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio edellisiltä tilikausilta. Vararahastoa on kartutettava, kunnes se on vähintään sadasosan (1/100) taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään 2500 euroa.
 
17 § Ylijäämä ja sen käyttäminen
 
Kun osuuskunnan vararahasto on noussut täyteen määräänsä, voidaan siihen edelleen siirtää tilikauden ylijäämästä osuuskunnan kokouksen päättämä määrä rahaa. Jakokelpoisen ylijäämän voi osuuskunnan kokous jättää käyttämättömänä ylijäämä- tai tappiotilille tai päättää käytettäväksi
 
-          osuusmaksun korkona varsinaisille osuuksille ja vapaaehtoisille lisäosuuksille;
-          ylijäämän palautukseen hallituksen päättämien periaatteiden mukaan tai
-          rahastosiirtoihin.
 
18  § Osuusmaksun koron ja ylijäämän palautuksen maksaminen
 
Osuusmaksun korko ja ylijäämän palautus maksetaan viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua siitä osuuskunnan kokouksesta, jossa ylijäämän käyttämisestä on päätetty. Maksu suoritetaan jäsenen tilille tai muulla hallituksen päättämällä tavalla.
 
19 § Tappion kattaminen
 
Jos tilikauden ylijäämä ja osuuskunnan muu jakokelpoinen ylijäämä eivät riitä osuuskunnan tappion kattamiseen, saadaan siihen käyttää vararahastoa tai varsinaisia osuusmaksuja. Jos jäsenen suorittama osuusmaksu tai osa siitä on käytetty tappion kattamiseen, on koko jäsenelle tuleva ylijäämäosuus pidätettävä hänen osuusmaksunsa suorittamiseksi, kunnes käytetty määrä on maksettu.
 
Jos vararahastoa on käytetty tappion kattamiseen, ylijäämää ei saa jakaa jäsenille seuraavalta tilikaudelta, ellei vararahastoa samalla kartuteta tappion kattamiseen käytetyllä summalla.
 
20 § Varsinainen osuus ja osuusmaksu
 
Osuuskunnan jäsenen on otettava yksi (1) osuus ja maksettava siitä osuuskunnalle sadan (100) euron suuruinen osuusmaksu. Tätä jäsenyyden perusteena olevaa osuutta kutsutaan varsinaiseksi osuudeksi.
 
Osuusmaksu on suoritettava osuuskunnan tilille yhdessä erässä viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa osuuskunnan jäseneksi hakemisesta.
 
21 § Vapaaehtoinen osuus
 
Osuuskunnan jäsen voi halutessaan osallistua osuuskuntaan yhdellä tai useammalla vapaaehtoisella osuudella. Vapaaehtoisen osuuksien enimmäismäärä on tuhat (1 000) kappaletta.
 
Vapaaehtoinen osuus maksaa sata (100) euroa. Maksu on suoritettava osuuskunnan tilille yhdessä erässä viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun osuuskunnan jäsen on ilmoittanut haluavansa vapaaehtoisia osuuksia.
 
Vapaaehtoiselle osuudelle maksettava osuuskorko on varsinaiselle osuudelle maksettavaan korkoon verrattuna puolitoistakertainen (kerroin 1,5).
 
22 § Osuusmaksun palauttaminen
 
Kun jäsenyys osuuskunnassa on päättynyt, saa hän tai se, jolle hänen oikeutensa on siirtynyt, osuusmaksun ja mahdollisten vapaaehtoisten osuuksien maksut takaisin vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana jäsenyys on lakannut.
 
Osuuskunnan jäsen voi halutessaan osallistua osuuskuntaan yhdellä tai useammalla vapaaehtoisella osuudella. Vapaaehtoisen osuuksien enimmäismäärä on tuhat (1 000) kappaletta.
 
Vapaaehtoinen osuus maksaa sata (100) euroa. Maksu on suoritettava osuuskunnan tilille yhdessä erässä viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun osuuskunnan jäsen on ilmoittanut haluavansa vapaaehtoisia osuuksia.
 
Vapaaehtoiselle osuudelle maksettava osuuskorko on varsinaiselle osuudelle maksettavaan korkoon verrattuna puolitoistakertainen (kerroin 1,5).


<< Palaa edelliselle sivulle